Poezia creştină în doliu

Dacă aş fi avut putere, aş fi ordonat inimii lui Ionatan Piroşca: „Mai bate inimă, mai bate..”, dar nu am această putere şi mă supun voinţei divine care a hotărât ca traducătorul gândurilor divine  să se facă una cu Cel despre care a scris şi căruia I-a închinat viaţa. Ne vedem în ceruri Ionatan!

Forme de relief ale sufletului

Isaia 40:3-4  Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele!
-Forma de relief reprezintă neregularitatea suprafeţei pământului, fiind rezultatul interacţiunii agenţilor geografici interni şi externi.-Sufletul nostru se aseamănă cu suprafaţa pământului. Avem în viaţa noastră şi văi adânci şi mulţi înalţi şi câmpii întinse, depinde de starea în care suntem, de dificultăţile cu care ne confruntăm.
Valea
Valea este o formă de relief, îngustă şi alungită, cu panta în descreştere în aval, creată prin acţiunea apelor curgătoare.
LOCUL CĂDERII =>[Geneza 14:10]  Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei au luat-o la fugă, şi au căzut în ele; Când cazi neputincios şi lipsit de putere sau răpus de vrăşmaş, ajungi aici în vale.-Durerea căderii şi imaginea trecutului eşuat îţi zdrenţuieşte simţurile.
LOCUL TULBURĂRII => [Iosua 7:26]  Şi au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Şi Domnul S-a întors din iuţimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Tulburare)-Ascunderea obiceiurilor nesănătoase, tulbură fiinţa ta şi nu aduce propăşire bisericii
LOCUL SUFERINŢELOR =>  [Psalmi 23:4]  Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. [Psalmi 84:6] Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări.-Bolile, fiorul rece al morţii, veştile medicilor, te fac să fi unul dintre călătorii văii plângerii.
DUMNEZEU VORBEŞTE ŞI ÎN VALE =>  [Ezechiel 3:22-23]  Şi mâna Domnului a venit peste mine acolo, şi mi-a zis: „Scoală-te, du-te în vale, şi acolo îţi voi vorbi!”M-am sculat, şi m-am dus în vale; şi iată că slava Domnului s-a arătat acolo, aşa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu faţa la pământ.-Chiar dacă valea este locul căderii, suferinţei, tulburării, înfrîngerii, eşecului, nereuşitei, fiascoului, totuşi Dumnezeu se aproprie de noi şi ne vorbeşte în valea disperării noastre.
Câmpia
Câmpia este un tip de relief caracterizat prin altitudini joase (până în 300m).
LOCUL PLĂCERILOR => [Geneza 13:11-12]  Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului. -Sodoma şi Gomora erau oraşele plăcerilor de cea mai joasă speţă. Împeunări neângăduite, substanţe ilegale, prostituţie,orgii înnecate în alcool, excese de toate felurile.Acesta e tabloul SG!
LOCUL LÂNCEZIRII => [Isaia 16:8]  căci câmpiile Hesbonului lâncezesc. (stare de slăbiciune sau de moleșeală; a nu avea chef de nimic, a nu progresa; a stagna).Această stare  este una care caracterizează 75-80% dintre creştini. Destul de puţini sunt pe munte sau în vale, dar la câmpie, sunt majoritatea.
LOCUL celor care renunţă => [Ieremia 52:7] Atunci s-a făcut o spărtură în cetate; şi toţi oamenii de război au fugit, şi au ieşit din cetate noaptea, pe drumul porţii dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului.Fugarii au apucat pe drumul câmpiei.;  [Osea 12:12]   Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram.-Din plictiseală, din neputinţă, sau pentru că pur şi simplu nu eşti un caracter bătăios renunţi, abandonezi, părăseşti lupta.-Te-ai obosit să lupţi mereu cu acelaţi păcat sau cu aceiaşi stare aşa că cedezi, refuzi să mai faci parte din opoziţie. Devii un peşte mort, dus de val.
LOCUL CONFRUNTĂRILOR => [Regi 20:25]  Ahab şi BenHadad împ.Siriei Fă-ţi o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu tot atâţia cai şi tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie şi se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei.”-Câmpia este, dacă vreţi, locul unde ne petrecem majoritatea timpului nostru.În mijlocul colegilor de şcoală sau servici, alături de oamenii care te calcă pe nervi, în jurul celor care sunt batjocoritori, caustici, sarcastici ironici.
Dealul
Dealul, este o formă de relief care se prezintă ca o ridicătură a scoarţei pământului mai mică decât muntele, având înălţimea cuprinsă între 200 şi 800 metri.
LOCUL MIJLOCIRII => [Exod 17:9]  Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege nişte bărbaţi, şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”-Pentru a ajunge pe munte unde primeşti, viziune, descoperire, umplere, e nevoie să treci mai întâi dealul mijlocirilor permanente.
LOCUL DEZAMĂGIRILOR => David a suit dealul măslinilor. Suia plângând şi cu capul acoperit, şi mergea cu picioarele goale şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul, şi suiau plângând. 2 Samuel 15:30 -Este locul unde fraţi, membrii ai familiei, prieteni arată partea lor mai puţin demnă de iubit.
LOCUL ALTARELOR IDOLEŞTI => [2 Regi 17:10]  Şi-au ridicat stâlpi idoleşti şi Astartee pe orice deal şi sub orice copac verde.[2 Regi 16:4]  Ahaz=>A adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub toţi copacii verzi Pentru că nu este nici jos ca o vale, dar nici înalt ca un munte, dealul este locul de mijloc ca şi înălţime. [Ieremia 2:20]  „De mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile, şi ai zis: „Nu mai vreau să slujesc ca un rob!” Căci pe orice deal înalt şi sub orice copac verde, te-ai întins ca o curvă.-Putem spune că este locul celor care vor să fie şi cu Dumnezeu, dar să mai păstreze şi ceva din plăcerile lumii.
Muntele
Muntele este o formă de relief care este o ridicătură a scoarţei pământului care se extinde deasupra terenului limitrof pe o suprafaţă limitată, fiind mai mare decât dealul, de obicei stâncoasă şi depăşind înălţimea de 800.
LOCUL DESCOPERIRII => [Exod 19:20] Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, şi anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui.-[Matei 17:1]  După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui şi i-a dus la o parte pe un munte înalt.El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca-Dumnezeu îi dă aici viziunea şi i se descoperă în rugul aprins.-Dumnezeu se descoperă pe munte, în locul depărtat de mulţime, în locul unde-ţi vezi nimicnicia în comparaţie cu slava Sa.
LOCUL ÎNVĂŢĂTURII => [Isaia 2:3]  Popoarele se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim cuvântul Domnului.=>[Matei 5:1]  Muntele fericirilor Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte, şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia ..
LOCUL UMPLERII => [Matei 14:23]  După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.-Dumnezeu te încarcă de putere spirituală în momentele când stai cu El singur în cămăruţă.-Momentele de veghe cu biserica, părtăşia în grupuri mici nu descătuşează puterea dacă nu petreci timp în solitudine pe muntele întâlnirii cu Dumnezeu.
LOCUL ISPITIRII => [Matei 4:8/9]  Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi i-a zis: „Toate aceste lucruri ţi le voi da ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.” -Atunci când creşti duhovniceşte şi ajungi tot mai sus şi mai aproape de Dumnezeu, pe vârful muntelui de apropiere cu Dumnezeu, satan vede toate aceste lupre, forţări ale tale şi apare şi el cu oferte variate.-Suntem în cunoştinţă de titani spirituali care au căzut pradă ispitelor, în păcate carnale sau în laţul lăcomiei.
LOCUL IEŞIRII DIN CRIZĂ => [Geneza 19:17]  După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi viaţa la munte; să nu te uiţi înapoi, şi să nu te opreşti în vreun loc din Câmpie: scapă la munte, ca să nu pieri.”-Indiferent de crizele prin care trecem scăparea noastră este doar la Muntele Lui Dumnezeu

Agonia „DE CE”-urilor

Toţi copiii lui Israel au cîrtit împotriva lui Moise şi Aaron, şi toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta?

Numeri 14:2

În vremuri de restrişte, în suferinţă şi durere, suntem bombardaţi de o ploaie de “DE CE-uri”.De ce eu? De ce acum? De ce, ne urmăreşte pretutindeni şi seamănă adeseori cu un cerşetor care aşteaptă nerăbdător să-i dai ceva, orice, numai să nu-l ignori.Te simţi cumva dator să cauţi răspunsuri la întrebările care se ridică ameninţător deasupra ta, acuzându-te de neputinţă.Şi pentru unii începe o trudnică alergare după răspunsuri, de cele mai multe ori la Dumnezeu. Auzim adeseori: “Doamne de ce ai îngăduit accidentul acesta?” “De ce Dumnezeule, chiar copilul meu e bolnav de aceast sindrom necruţător?” Dumnezeule de ce mi-ai luat Tu soţul chiar acum când aveam mai multă nevoie de el?” Şi lista poate continua cu un munte de întrebări adresate providenţei.

Este Dumnezeu dator să răspundă la aceste întrebări? E necesar ca aceste întrebări să-i macine pe copii săi? Răspunsul este în ambele cazuri NU! Fiecare a vut şi poate mai are DE CE-urile lui. Dumnezeu nu ne trece prin cuptoare pentru a ne pune noi înşine întrebări, ci pentru a arde ce nu e de valoare în noi. Important este că EL ştie de ce, chiar dacă nu ne spune şi nouă acest lucru.

Cred că valoros este CUM ieşim din laboratorul divin.Suntem mai aproape de El? Am învăţat care ne sunt priorităţile? Am priceput ceva din experienţa avută, sau suntem storşi de puteri şi extenuaţi că nu ştim de ce? Nu lăsa ca de ce-urile vieţii să te zăvorască în temniţa descurajării, mulţumeşte-i Domnului că Îşi continuă lucrarea în viaţa ta.

Cred că satan se bucură când ne zbatem căutând răspunsuri, pentru că preocupaţi cu aflarea răspunsurilor abandonăm lupta la care suntem de fapt chemaţi şi intrăm într-un fel de concediu medical spiritual, care ne este permis , credem noi, dar care de fapt ne scoate temporar din luptă.

Răspunsurile la întrebările noastre, nu ne fac mai buni dacă le ştim şi nici nu ne dau avânt pe cale, poate dacă le-am ştii, am cade în depresie sau ne-am întrista…Doamne vrem să Îţi mulţumim chiar dacă ştim sau nu de ce ne treci prin încercări.Vrem voia Ta să se facă în viaţa noastră!

Nicu Meister